Nr. 4 / 2015

postat în: Arhiva 0

REDACȚIA

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

<p”>Simpozionul
„DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI – IN MEMORIAM”
– Comunicări –

<div”>SYMPOSIUM
„DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI – IN MEMORIAM”
– COMMUNICATIONS –
</div”></p”>

<div”> </div”>

Dumitru MURARIU
Emil Racoviţă depre viaţa animalelor şi plantelor din antarctica
Emil Racoviţă about the life of plants and animals from antractica

Dorina ROGOBETE
Nicolae D. Ghika: Cinq mois au Pays des Somalis

Carmen-Ioana POPOVICI
Dimitrie Ghika – personalitate marcantă a culturii române
Dimitrie Ghika – remarkable figure of Romanian culture

Mihaela BUCIN
Traduceri şi traducători ai operei lui Mihai Eminescu în limba maghiară
Translations and translaters of Mihai Eminescu’s writing in Hungarian

Ala MOVILEANU, Constantin PĂTRAŞCU
Bordeiul de pe Obcina Feredeul Cucoşului
The cottage from Feredeul Cucoşului Crest

Constantin ȚĂRANU
Toponimia comăneșteană între rigoare și istorie orală cu caracter regional
Comănești toponymy between rigor and spoken history with local characteristics

Ştefan IANCU
Priorităţi româneşti în domeniul protectiei invenţiilor
Romanian priorities in the innovation protection

Elena-Mihaela PRISACARIU
Aspecte ale desfăşurării primului război mondial în documente de arhivă
Serendipity of the evolution of the First World War from archive documents

Silvia  MUNTEANU
Teatrul magic – ritual de iniţiere în regăsirea arhetipurilor
Magic theatre – Initiation ceremony of recapturing the archetype

Iuliana OICĂ
Imaginar gnostic și literatură: Mircea Eliade
Fantastic Gnosticism and literature: Mircea Eliade

Corina APOSTU
Tradiţie şi folclor pe Valea Asăului
Tradition and folklore on Asău Valley

Gabriela-Florentina  BÂLHAC
Tradiţii la români
Traditions of Romanian people

Camelia CIOBOTENCO
Martiriul unui simbol al ortodoxiei Mănăstirea Văcăreşti
The martyr of the orthodoxen symbol: Văcăreşti Monastery

Camelia POPA
Modernitatea prozei lui Mircea Eliade
The up‑to‑dateness fiction of Mircea Eliade

Roxana-Elena ONIGA
Hermeneutică în Moara cu Noroc de Ioan Slavici
Hermeneutic in „The mill with luck” by Ioan Slavici

Ramona PLEȘCĂU
Craii de Curtea‑Veche – „o traducere” mitanalitică
Philanderer of Old Court – a myth analytical „translation”

Tincuţa RACHERU
Alienarea omului modern
The alienation of the modern human

Tiberiu-Crisogen DÎSCĂ
Migrația mamelor din Municipiul Hunedoara
The migration of mothers from Hunedoara

Valerica-Mioara GIUREA
Ritualul Căluşului – parte integrantă a vieţii spirituale româneşti
The ritual of horse – integrating part of spiritual Romanian life

Vasile POPA
Începuturile industriei petroliere pe Valea Trotușului
The beginning of oil industry on Trotuş Valley

Vasile  ISCU-LĂCĂTUȘU
Procesul creator în arta populară
The creative process in popular art

Irina-Cătălina VRÂNCEANU
Erosul – infernul individului la Marin Preda
Eros – the Hades of man at Marin Preda

Narcisa DINU
Începuturi publicistice eminesciene
The beginning of Eminescu’s publicist

Ionela DUMITRESCU,  Maria GHEORGHE
Să ne cunoaştem plantele medicinale
Let’s know the medicinal herbs

Aurelia NEDELCUȚĂ
Patrimoniul cultural al comunității bulgare din județul Teleorman
The cultural heritage of Bulgarian community from Teleorman County

Francisc MAIER
Rolul familiei în consumul de droguri la tineri
The importance of the family over teenagers’ drug consumption

Cristian-Gabriel  MODRA
Obezitatea – factor de risc social în rândul elevilor din ciclul primar şi gimnazial
Obesity – Social risk factor of students in prymary and secondary school

Paula-Simona  VASILE
Cultura română în secolul al XX‑lea
Roamanian culture in the twentieth century

Marinela PAȘCU
Ion Budai‑Deleanu şi Giovanni Boccaccio: interferenţe discursive
Ion Budai‑Deleanu and Giovanni Boccaccio: discursive interferences

<p”>DIDACTICA
DIDACTICALLY
</p”>
<p”> 

</p”>

Ion MUNTEANU
Lema chineză a resturilor. Aplicații
The Chinese Lemma of remainders. Applications

Iuliana OICĂ
Modalităţi de receptare a textului liric în şcoală
Interception modalities of lyric texts in school

Silvia  MUNTEANU
Metode moderne de evaluare în receptarea textului epic
Modern methods of evaluation in interception of epic texts

Loredana BELCIU-DUŢU
Teaching reading within a skill – integrated framework

Elena-Mihaela PRISACARIU
Strategii didactice moderne în cadrul orelor de istorie
Modern methods and strategies in teaching History

Mihaela ATUDOREI
Cadrul general al decontărilor cu personalul
The general frame of clearing for staff

Carmen-Vasilica BRUJA
Pădurea – plămânul verde al Terrei
Forest – the green land of Terra

Anişoara BUJOR
Modalităţi de formare a educaţiei ecologice la clasele I–IV „Copacul – Doctorul Verde”
Pattern of training for ecological education, grades I‑IV „Tree – The green Doctor”

Maria-Cristina CONDREA
Educaţia ecologică și societatea umană
Ecological education and human society

Gilena DOBRICĂ, Octavian-Costinel CHIRIAC
Educaţia ecologică, educaţia pentru mediu
Ecological education, education for the environment

Irina-Elena FILIMON
Cunoaşterea, păstrarea şi continuarea fondului artistic, folcloric şi tradiţional în şcoală
Learning, preserving and following up the artistic, folkloric and traditional background in school

Crinela GRIGORESCU, Constanţa MARIN
Valorizarea personalităţii elevului prin disciplinele opţionale
Valorizing students personalities through elective subjects

Liana JESCU
Strategii didactice care activează şi consolidează învăţarea în cadrul modulului „Protecţia consumatorului şi a mediului”
Teaching strategies which activate and reinforce learning through the subject „The protection of the consumer and the environment”

Tereza-Monica LUPAȘCU
Strategii de realizare a educației ecologice în învățământul primar
Strategies of ecological education in primary school

Ştefania-Monica MĂGUREAN
Proiect educativ extracurricular titlul proiectului: „Muzeele‑comori spirituale ale identităţii culturale ale unei naţiuni”
Extracurrricular  educational project: „Museums – spiritual tresures for one nation cultural identity”

Camelia-Mirela MIHUŞ
Valorificarea orizontului local în predarea învăţarea geografiei în învăţământul primar
The value of local horizon in teaching‑learning Geography in primary school 

Nicoleta-Dana NEGRU
Proiect educaţional: „atitudine pentru lumea noastră”
Educational project: „Standing for our world”

Cezarina NICODEI
O lecție poate transmite un mesaj puternic dacă este însoțită de imagini
A lesson can send a strong message if it is accompanied by pictures

Loredana MATEI
Constructivismul şi învăţarea bazată pe proiecte aplicate la orele de limba engleză în şcoala gimnazială
Constructiveness and applied project learning used to teach English in secondary school

Ioan BUSUIOC
Învăţarea cititului și scrisului prin jocuri didactice
Teaching reading and writing through didactically games

<p”>VARIA</p”>
<p”> 

</p”>

Grigor P. POP, Adrian NIŢĂ
Secuii şi maghiarii din România
Székely and Magyar from Romania

Ionela DUMITRESCU, Maria GHEORGHE
Sisteme flexibile de fabricaţie
Flexible systems for production

Vasile POPA
Uzina chimică Borzești
Chemical Plant from Borzești

 

 

 

<p”>SECȚIUNEA PENTRU TINERET
„DINTRE SUTE DE CATARGE…”
</p”>
YOUTH  SECTION
„AMONG HUNDREDS OF FLAGPOLES…”

<div”> </div”>

Ana-Elena LUNGU
Poetica Psalmilor
Poetry of psalms

Mara STAMATE, Rareș STAMATE
Castele pierdute în timp
Lost in time castles

Mădălina STAN, Emilia AURICĂ
Poveşti uitate din lada de zestre – istorii trăite pe Valea Trotuşului
Forgotten sories from the glory box – lived histories on Trotus Valley

Bianca BILIBOC, Ionuţ LUPAŞ
Scoarțe, țesături și alte podoabe meșteșugărești din satele de pe Valea Trotușului
Rugs, weave and other handmade products from Trotus Valley villages

Mădălina-Andreea STAN
Lacrimile Basarabiei
Basarabia’ tears

<p”>CRONICA</p”>
<p”> 

</p”>

Lavinia MISĂILĂ
Manifestări culturale (III)
Cultural events III

Lavinia MISĂILĂ
Mărturii trecute și prezente
Past and prezent testimonies

Petre COLĂCEL
Scriitori comăneșteni
Local writers

 

 

 

<p”>SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
EDITORIAL SIGNAL, BOOK REVIEWS</p”>
<p”> 

</p”>

Silvia  MUNTEANU
Emil Racoviţă şi urmaşii lui. Spre Polul Sud, de Pompiliu Manea
Emil Racoviţă and his descendents. Towards South Pole, by Pompiliu Manea

Mărioara CĂLUGĂRU
Jurnal de cărți… Și din cărți…
Journal of books… and from the books…

Lavinia MISĂILĂ
A gândi în versuri, de Vasile Iscu‑Lăcătuşu și Ioan Busuioc
Vasile Iscu‑Lăcătușu – Thinking in lines

Silvia  MUNTEANU
Înstrăinate privighetori, de Carmen Balmuş
„Alienable nightingales”, by Carmen Balmuş

 

sus

Lasă un răspuns