Nr. 5 / 2016

postat în: Arhiva 0

REDACȚIA

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

STUDII ȘI COMUNICĂRI
STUDIES AND COMMUNICATIONS

 

MariusNicuşor GRIGORE, Constantin TOMA
Importanța înțelegerii etimologiei unor termeni biologici, în vederea facilităriiasimilării acestora de către elevi și studenți
Importance of understanding the etymology of biological terms, in order to facilitate their comprehension by students

Dumitru MURARIU
Grigore Antipa – vizionar şi savant patriot
Grigore Antipa – a visionary and a patriotic scientist

Ştefan IANCU
Interfața om-mașină
The man-machine-interface

Marţian IOVAN
Câteva probleme cu privire la adevărul enunţurilor prescriptive
The Issue of Truth in Prescriptive Statements

Alexandru ROTARU, Horaţiu ROTARU
Gândirea academică în evoluţia stomatologiei româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea
The academic thought in Romanian dentistry development from the first half of the twentieth – century

Ala MOVILEANUConstantin PĂTRAȘCU
Cercetările multidisciplinare ale echipelor profesorului Dimitrie Gusti la FunduMoldovei
Multidisciplinary inestigations of professor Dimitrie Gusti at Fundu Moldovei

Irina BADEA
Datini şi tradiţii populare
Popular manners and traditions

Marin VĂRZAN, Ion CUBIN
Valea Bistrei – spațiu etnografic și folcloric
Valea Bistrei – folkloric and ethnographic space

 

Simpozionul
„DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI – IN MEMORIAM”
– Comunicări –
Symposium
„DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI – IN MEMORIAM”
– Communications –

 

Dorina ROGOBETE
„Cinci luni în Ţara Somalilor” – carte document a Prinţului Nicolae Ghika despre prima expediţie românească în Cornul Oriental al Africii
“Five month in the Country of Somalia” – documentary book written by the Price Nicolae Ghika about the first Romanian expedition to the Oriental Horn of Africa

 

DIDACTICA
DIDACTICALLY

 

Roxana-Nicoleta ION
Identitatea disciplinei opţionale: Tradiţie şi folclor
Identity of optional subjects: Tradition and folklore

Paula ACHIM
Sărbătoarea Paştelui înţeleasă prin activităţi extraşcolare
Easter holiday understood through extracurricular activities

Ioana NEDELCU
Educația în spiritul valorilor europene
Education for European values

Lucia BOTEZATU
Limba româna e patria mea. Cultivarea creativităţii şi imaginaţiei prin activităţile extracurriculare
Romanian language is my homeland. Cultivating creativity and imagination through extracurricular activitie

Marinela PAŞCU
Romanul postmodern – valenţe ludice
Postmodern novel – playful valence

Mihaela AXENTE
Activităţi extracurriculare de promovare a educaţiei europene în învăţământul primar
Extracurricular activities to promote European education in primary school

Rodica BRATU
Rolul dezvoltării personale în identificarea vocaţiei
Personal development role in identifying vocation

Laura BOTEZATU
Formarea elevilor pentru viața personală
Formation of students for personal lives

Adina CĂRĂUȘU, Ciprian-Ștefan CĂRĂUȘU
Programa opțională – ecologia pe înțelesul celor mici
Optional Curriculum – Ecology comprehensible to children

Dorina DINU
Proiect educaţional: „Natura şi prietenii săi” – „Micii ecologişti”
Educational project: “Nature and his friends” – “Little ecologists”

Crinela GRIGORESCU, Marioara – Dănuţa POPAZU
Parcul botanic din curtea şcolii noastre – Proiect educaţional
Botanical park in our school yard – educational project

Violeta-Mariana GRIGORICĂ
Trepte din… şi prin… cărţi!
Steps from… and… through books!

Daniela IONESCU
Educaţia pentru mediu – spaţiu al interdisciplinarităţii
Environmental Education – interdisciplinary space

Irina-Cătălina VRÂNCEANU
Modern şi tradiţional în evaluarea activității independente la elevii din ciclul gimnazial la ora de limbă și literatură română
Modern and traditional for independent assessment of the work of secondary school students at the Romanian language and literature

Corina-Elena ISPAS, Emilia SAVIN
Proiect de activitate integrată: Să protejăm natura
Integrated project activity: Protecting nature

Remus-Silviu ISTRATE
Educaţia permanentă în şcoală
Lifelong learning in school

Violeta LĂZĂRESCU
Mână în mână pentru o lume mai fericită!
Hand in hand for a happier world!

Cristiana POIANĂ
Performanțele școlare ale elevilor
Students’ achievement

Ion MUNTEANU
Teorema de punct fix a lui Banach
Theorem of Banach fixed point

 

VARIA

 

Elena Mihaela PRISACARIU
Parohia Sfântul Spiridon din Comăneşti în primii ani ai regimului comunist
Parish of Saint Spiridon Comăneşti in the early years of the Communist regime

Iulia ISTRATE
Scurte considerații privind instituţiile Orientului antic
Brief comments on the ancient Orient institutions

Georgeta BORDEI
Bucureștii în secolul al XVII-lea: structuri socio-economice
Bucharest in the eighteenth century: socio-economic structures

Angela-Maria ABRIHAN
Românii din dreapta Tisei – Maramureşul de Nord
Romanians from the right side of Tisa – Northern Maramures

Adina CĂRĂUŞU
Să ocrotim pământul!
Lets protect the Earth!

Aurelia-Cezarina FĂINIȚĂ
Sănătatea mediului, fundamentul sănătății umane
Environmental health, human health foundation

Georgeta-Alexandrina IANC
Lunca Someșului – izvor de sănătate și bogăție
The meadow of Somes – source of health and wealth

Iulian STANCU
Identificarea surselor naturale de infrasunete cu ajutorul reţelei seismo‑acustică de la Ploştina
Identifying natural sources of infrasound network using the seismo acoustic from Ploştina

Silvia MUNTEANU
Un destin în furtuna timpului: Ilie Constantin
A destiny in the storm of time: Constantin Ilie

Iuliana OICĂ
Dumitru Țepeneag – un călător lucid în regăsirea sinelui
Dumitru Țepeneag – a lucid traveler in retrieving himself

Romulus-Dan BUSNEA
Gheorghe Vrănceanu – personalitate de seamă a științei și învățământului românesc
Gheorghe Vrănceanu – Outstanding personality of Romanian science and education

Vasile ISCULĂCĂTUŞU
Moineştiul lui Ştefan Luchian
Moineşti – the town of Ştefan Luchian

Lavinia MISĂILĂ
Marile descoperiri științifice din prima jumătate a secolului al XX‑lea
Great scientific discoveries of the first half of the twentieth century

 

SECȚIUNEA PENTRU TINERET „DINTRE SUTE DE CATARGE…”
YOUTH SECTION „AMONG HUNDREDS OF FLAGPOLES…”

 

Mara STAMATE, Rareş STAMATE
Mircea Eliade – călătorie iniţiatică spre necunoscut
Mircea Eliade – Initiatory journey into the unknown

Bianca-Ştefania BILIBOC
Un călător neobișnuit de pe Valea Trotușului, în Kosovo
An unusually traveler from Trotuș Valley in Kosovo

Mădălina-Andreea STAN
Pașii românilor în Țara Sfântă și pe „Muntele Comorilor”
Romanian steps in the Holy Land and “Treasure Mountain”

Laura ALBU
Sprijinul Uniunii Europene în dezvoltarea comunității
European Union support in community development

Andra-Maria MOISE
Anul european al dezvoltării: lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru
European Year of Development: Our world, our dignity, our future

LauraVasilica MAGDAN
Europa dintotdeauna şi tinerii de astăzi
European youth today and always

 

CRONICA

 

Lavinia MISĂILĂ
Manifestări culturale (IV)
Cultural events (IV)

 

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII

 

ViorelaValentina DIMA
Sorin Ursoniu: Școala medicală timișoreană – Fondatorii
Sorin Ursoniu: Timisoara’s medical school – Founders

Mărioara CĂLUGĂRU
Jurnal de cărți… și din cărți…
Review of books… and… from the books

Ghenadie CIOBANU
O succintă prezentare a lucrării: Aspecte ale dezvoltării economiei digitale în România. Teorie, tehnici de măsurare, politici de dezvoltare şi locuri de muncă
A brief presentation of the book “Aspects of development of the digital economy in Romania” 

Lasă un răspuns