Nr. 6 / 2017

postat în: Arhiva 0

Supliment cultural-ştiinţific al revistei STUDII ŞI COMUNICARI/DIS
a Diviziei de Istoria Științei a CRIFST al Academiei Române

 

REDACȚIA

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

STUDII ȘI COMUNICĂRI
STUDIES AND COMMUNICATIONS

Dumitru MURARIU

Dificultăți în definirea termenului de specii în biologie
Difficulties in defining the Species term in Biology

Lăcrămioara IVĂNESCU, Constantin TOMA
Poluare atmosferică şi răspuns foliar: Ecologia complexului cuticular
Atmospheric pollution and foliar response: Ecology of the cuticular complex

Alexandru A. CIUBOTARU
Grădina Botanică a Academiei de Știinţe a Moldovei la aniversarea a 50 de ani pe actualul plasament – monument național de arhitectură peisajeră (1965–2015). Sarcini, realizări, perspective
The Botanical Garden of the Academy of Sciences of Moldavia at the 50th anniversary on the current placement – a national monument of landscape architecture (1965–2015). Tasks, achievements, perspectives

Eufrosina OTLĂCAN
Simetria – concept în atenția ştiinţei secolului al XX-lea
Symmetry – concept in the attention of 20th century science

Vasile LECHINŢAN
Elevi români la Gimnaziul catolic din Tîrgu Mureș în secolele XVIII-XIX
Romanian students at the Catholic Gymnasium in Târgu Mureș in the eighteenth and nineteenth century

Ala MOVILEANU, Constantin PĂTRAŞCU
Troiţele – altare la răscruci de drumuri
Shrines – altars at the crossroads of roads

Elena Mihaela PRISACARIU
Dezvoltarea industriei în Comăneşti în a doua jumătate a secolului al XX-lea
The development of the industry in Comăneşti in the second half of the 20th century

Lenuța ALBOAIE
Cloud Computing – nucleul vietii digitale al utilizatorilor
Cloud Computing – The core of digital users’ lives

Viorica NIȚĂ
Evoluția științei și tehnicii în Europa în secolul al XX-lea
Evolution of science and technology in Europe in the twentieth century

 

EVOCĂRI
EVOCATIONS

Constantin TOMA
Academicianul Alexandru Ciubotaru (20 februarie 1932 – 26 aprilie 2017)
Academician Alexandru Ciubotaru (February 20, 1932 – April 26, 2017)

Ștefania KORY CALOMFIRESCU
Câteva gânduri despre Pompiliu Manea
A few thoughts about Pompiliu Manea

 

PERSONALITĂȚI
PERSONALITIES

Constantin TOMA, Lăcrămioara IVĂNESCU
Fritz Netolitzky – un mare botanist al secolului trecut (1875–1945)
Fritz Netolitzky – a great botanist of the last century (1875–1945)

Mircea POPA
Mihail Kogălniceanu și românii din Transilvania
Mihail Kogălniceanu and the Romanians from Transylvania

George ARGHIR
Dorin Pavel coleg cu Albert Einstein
Dorin Pavel contemporaneous with Albert Einstein

Romulus Dan BUSNEA
George Sterian, exponent al stilului arhitectural neoromânesc moldav
George Sterian, an exponent of the Moldovan neo-Romanian architectural style

Gabriel HURĂ
Mari matematicieni născuți pe meleaguri băcăuane
Great mathematicians born in Bacau County

 

DIDACTICA
DIDACTICALLY

Laura BOTEZATU
Factorii educativi implicaţi în integrarea socială a elevilor
Educational factors involved in the social integration of the students

Carmen  OBOROCEANU
Orientări ale educaţiei europene
European education guidelines

Nina SCOICARU
Modalități de asigurare a corelației interdisciplinare între disciplinele: matematică,  fizică, chimie, biologie, informatică
Ways of ensuring interdisciplinary correlation between disciplines: mathematics, physics, chemistry, biology, computer science

Iulia Nicoleta AMARIEI
Interdisciplinaritatea în cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe
Interdisciplinarity within mathematical curricular area and science

Elena VOICU, Fănel VOICU
Creșterea motivației de învățare a elevilor la disciplina matematică
Increasing the pupils motivation of learning for mathematical subjects

Ioana-Mihaela  BĂLAN
Interdisciplinaritatea – motivaţie pentru un învăţământ de calitate
Interdisciplinarity – motivation for quality education

Genoveva-Alina   CARNARIU
Interdisciplinaritatea – o modalitate de acţiune şi gândire în contextul unui învățământ modern
Interdisciplinarity – a way of acting and thinking in the context of modern

Maria-Irina  DROMERESCHI
Interdisciplinaritatea în predarea economiei
Interdisciplinarity in teaching the Economy

Mihaela BURLEA
Natura imaginarului poetic codrenian
Nature of the poetic imaginary Codrenian

Mihaela-Simona HAȚEGAN
Legile simetriei în univers
The laws of symmetry in the universe

Mihaela DUMITRU
Noile tehnologii informaţionale în sistemul de educaţie
New information technologies in the education system

Constanța DOBRE
Implicațiile tehnologiei Web 2.0 în educație
Implications of web 2.0 technology in education

Costina PIPEREA
Antrenamentul sportiv asistat de calculator
Computer-assisted sports training

Elena-Adriana  FIRICĂ
Necesitatea studierii educaţiei pentru sănătate în instituţiile de învăţământ
The need to study health education in educational institutions

Mihaela LUCA
Curriculumul local „acordarea primului ajutor în caz de accidente”
Local curriculum “First aid in the event of accidents”

Anda-Simona NEACȘU
Curriculum local „energia eoliană în continuare o alternativă a viitorului”
Local Curriculum “Wind energy continues to be an alternative to the future”

Daniela-Dorina  TEIŞANU
Cultivarea atitudinii pozitive faţă de mediul înconjurător prin drumeţii şi excursii şcolare
Cultivating positive attitude towards the environment through hiking and school trips

Mihaela-Roxana  RADU
Repere științifico-didactice privind valorificarea jurnalului de călătorie în școala românească
Scientific-didactic references regarding the using of the travel journal in the Romanian school

Mihaela TĂBĂCELEA
Abordarea interdisciplinară a jurnalului de călătorie, O espediție română în Africa, în cadrul activităților școlare și extrașcolare
Interdisciplinary approach of the travel journal, A Romanian Expedition in Africa, in School and Out-of-School Activities

Iuliana OICĂ
Receptarea textelor poetice bacoviene în liceu
The reception of poetry texts in the high school

Roxana-Elena ONIGA
(Bio)grafia textului literar
(Bio)graphy of literary text

Nicoleta AȘTEFĂNOAIE
Multiculturalism european
European multiculturalism

Cristina ANTON
Opţional interdisciplinar – „Descoperă ştiinţa prin experimente”
Optional interdisciplinary – “Discover science through experiments”

Daniela-Georgeta   IONESCU
Educaţia pentru sănătate în școala românească
Health Education in Romanian School

Corina COLEȘ
Educația ecologică – educație pentru viață
Ecological education – education for life

Aurora DODEA
Noi şi natura – o echipă de succes
We and the nature – a successful team

Anca POPESCU
Proiectul – modalitate de învăţare interdisciplinară
The project – An interdisciplinary possibility of learning

Maria POENARU
Utilizarea calculatorului în clasele primare
Computer use in primary classes

Paula-Simona  VASILE
Abordarea interdisciplinară a ştiinţelor umaniste
Interdisciplinary Approach to Arts

Ioana OLTEAN
Interdisciplinaritate și transdisciplinaritate aplicate în predarea la clasă
Interdisciplinarity and transdisciplinarity applied in classroom teaching

Daniela-Ramona  CHEREŞI
Howard Gardner şi teoria inteligenţelor multiple
Howard Gardner and the theory of multiple intelligences

Crinela  GRIGORESCU
Valoarea formativă a metodelor interactive folosite în învățare
The formative value of the interactive methods used in learning

 

VARIA
VARIA

Alexandrina STER
Implicaţii imunologice în cancer
Immunological implications in cancer

Romulus-Dan  BUSNEA
Dacă nu azi, măcar mâine… Un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl reprezintă schimbările rapide ale climei şi ecosistemelor de pe planetă
If not today, at least tomorrow … An alarm signal on the danger posed by the rapid changes of the planet’s climate and ecosystems

Cornelia DRAŞOVEAN
Lumina – în cultură, ştiinţă şi artă
Light – in culture, science and art

Lelia-Irinel RIŢĂ
Metoda depunerii chimice in stare de vapori (CVD)
Method of vapor deposition (CVD)

Silvia  MUNTEANU
Psihanaliza şi Sigmund Freud – o privire critică
Psychoanalysis and Sigmund Freud – A Critical Look

Ion ȘTEFAN
Incursiune în istoria industriei aeronautice din Brașov
Incursion in the history of the Brasov aeronautics industry

Ion MUNTEANU
Grupul omotetiilor în plan
The group of Homotheties in plan. Homothety

Lavinia MISĂILĂ
Aplicații ale nanotehnologiei în medicină
Applications of nanotechnology in medicine

Camelia POPA
Geneză şi genetică
Genesis and genetics

Cristina-Anca DĂSCĂLESCU
Aspecte iatro-istorice ale medicinei brașovene din prima jumătate a secolului al XX-lea în Țara Bârsei. Mentori de școală românească
Iatro‑Historical aspects of Braşoven Medicine from the first half of the 20th Century to the Barsay Country – Romanian School Mentors

 

DINTRE SUTE DE CATARGE
YOUTH  SECTION “AMONG HUNDREDS OF FLAGPOLES …”

Maria ANTON
Ştefania Mărăcineanu – o descoperire cât un Nobel
Stefania Maracineanu – a breakthrough as a Nobel

Alexandra CIOROBESCU
Nicolae Constantin Paulescu şi descoperirea insulinei
Nicolae Constantin Paulescu and the discovery of insulin

Nicolae FARȚADI
Arma nucleară
Nuclear weapon

Alexandra GHINULESCU
O pătrundere în „LUMEA NANO” a lui Stefan Hell
An intrusion into Stefan Hell’s NANO WORLD

Petru IFRIM
Aparatul de aer condiţionat, o invenţie din anul 1902
Air conditioner – an invention since 1902

Ștefan VASILE
Cartea în era digitală
The book in the digital age

 

CRONICA
CHRONIC

Lavinia MISĂILĂ
Manifestări cultural-științifice (V)
Cultural and scientific events (V)

 

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
EDITORIAL SIGNAL, BOOK REVIEWS

Ștefan NEGREA
Gheorghe și Mariana Mustață – Quo Vadis, Homo Sapiens L?
Gheorghe Mustață, Mariana Mustață: Quo vadis, Homo Sapiens L?

Clementina TIMUȘ
Magda Stavinschi – Nicolae Coculescu o viață printre stele
Magda Stavinschi – Astronomer Nicolae Coculescu – a life among the stars

Elena-Mihaela PRISACARIU
Valentin Marin, Politica şi strategie la Dunărea de Jos în secolele VI a.Chr.–II p. Chr.
Valentin Marin, Politics and Strategy at the Lower Danube in the 6th Century BC – II AD

Mărioara CĂLUGĂRU
Jurnal de cărți… și din cărți…
Review of books and… from books…

Laura MURGU
Două vieţi într-o carte
Two Lives in a Book

Silvia  MUNTEANU
Aproape liber, Daniel Cristea-Enache
Daniel Cristea‑Enache, Almost free

Lasă un răspuns