Nr. 3 / 2014

postat în: Arhiva 0

REDACŢIA

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

Simpozionul

„DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI – IN MEMORIAM”
– Comunicări –

Symposium
“DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI – IN MEMORIAM”

Acad. Gleb DRĂGAN
Dimitrie Ghika-Comăneşti şi Nicolae Ghika, fiul său, exploratori români de renume mondial
Dimitrie Ghika-Comăneşti et son fils Nicolas, explorateurs roumains de renom mondial

Dumitru MURARIU
George-Louis Leclerc, Comte de Buffon – părintele istoriei naturale
George-Louis Leclerc, comte de Buffon – the founder of natural history

Dorina ROGOBETE
Nicolae D. Ghika, Cinq Mois Au Pays Des Somalis (traducere din limba franceză – fragment)
Nicolae D. Ghika: Cinq mois au Pays des Somalis (a translation from French – fragment)

Pompiliu MANEA
Pe urmele lui Emil Racoviță (Jurnal de călătorie – fragment)
Following Emil Racoviţă (Travel Journal – a fragment)

Angela BANDEA
Monseniorul Vladimir Ghika
Bishop Vladimir Ghika

STUDII ȘI COMUNICĂRI

Ştefan IANCU
Redresarea economică a ţării prin perfecţionarea sistemului educaţional şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a activităţii creative şi a procesului inovării
Country’s economic recovery by improving education and developing scientific research, creative activity and innovation process

Pompiliu MANEA
Arc peste timpuri: Gheorghe Marinescu, Dragomir Hurmuzescu, Dimitrie Negru, Crișan Mircioiu
Arch over times: Gheorghe Marinescu, Dragomir Hurmuzescu, Dimitrie Negru, Crișan Mircioiu

Elena-Mihaela PRISACARIU
Cultul eroilor în Comăneştiul primei jumătăţi a secolului al XX-lea
The Heroes Cult in Comăneşti in the first half of the twentieth century

Cristiana POIANĂ
Interculturalitatea – „o naţiune, o limbă, o ţară”
Intercultural – “One nation, one language, one country”

Vasile POPA
Exploatarea sării pe Valea Trotușului
Salt exploitation on Trotuș Valley

Vasile ISCU-LĂCĂTUȘU
Mărturii despre Enescu
Testimonials about Enescu

Toader OPREA
Nevoia de modele
The lack of models

Silvia MUNTEANU
Eugen Negrici dincolo de mitocritică
Eugen Negrici beyond mithocritic

Iuliana OICĂ
Limbajul argotic în romanul Groapa de Eugen Barbu
The slang language within Eugen Barbu’s “The pit”

Elena BACIU
Călătorie în Europa secolului al XIX-lea
Journey through Europe during the 19th century

Tincuţa RACHERU
De la teorema lui Thales la „lacrimile” lui Blaga: curgere lină de metamorfoză
From Thales’ theorem to Blaga’s “Tears”

Iulian STANCU
Monitorizarea la scară globală, de unde acustice şi gravitaţionale pentru studierea dinamicii atmosferei
The monitoring of acoustic and gravitational waves for the study of atmosphere dynamics

Nataşa MAXIM
Cioran – „cine urmează la jupuit?”
Cioran – “Who’s next to flay?”

Roxana-Elena ONIGA
Analiză comparativă: Raţa sălbatică de Henrik Ibsen – Jocul Ielelor de Camil Petrescu
Comparative analysis: “The wild duck” by Henrik Ibsen – “The iele’s game” by Camil Petrescu

Lămîiţa ŞERBAN, Elena-Petronela ALEXANDRU
Moartea – ritual de trecere în spaţiul Putnean (secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea)
The death – passing ritual within the putnean space

Irina-Cătălina VRÂNCEANU
Eroina – prototip al creaţiei de artă şi al literaturii
Heroine – prototype of creation for art and literature

Vasile ISCU-LĂCĂTUŞU
Ştefan Luchian – pictorul florilor şi al meleagurilor moineştene
Ştefan Luchian, the painter of flowers and Moinesti area

DIDACTICA

Laura MURGU
Literature and its place in the context of language teaching
Literature and its place in the context of language teaching

Loredana BELCIU-DUŢU
A typology of reading in the EFL classroom types of learners/readers
A typology of reading in the EFL classroom types of learners/ readers

Laura BOTEZATU
Reușita școlară – premise
The school achievement

Carmen LUNGU-TRANOLE
Utilizarea metodelor de cooperare în învăţare
The use of cooperative learning methods

Ramona PLEŞCĂU
Programa şcolară-analiză teoretico-aplicativă, pentru disciplina limba şi literatura română
School program, a theoretic and applicative analysis for the study of the Romanian language and literature

Carmen-Vasilica BRUJA
Educaţia ecologică în grădiniţă
Ecological education in kindergarden

Gilena DOBRICĂ, Octavian-Costinel CHIRIAC
Relaţia de interdisciplinaritate a educaţiei ecologice
The interdisciplinary relation of ecological education

Remus-Silviu ISTRATE
Metode moderne în predarea învăţarea istoriei. Aplicaţii practice
Modern methods for teaching and learning history

Georgeta MASTAN, Niculina SABADÎŞ
Ţestoasa de apă (emys orbicularis)… în pericol!
Water turttle (Emys orbicularis) … in danger!

Camelia CIOBOTENCO, Marlena DOLIŞ
Proiect educaţional interdisciplinar „Prin trecut spre viitor”
Interdisciplinary educational project “Through the past toward the future”

VARIA

Ştefan NEGREA
Destinul tragic al consătenilor nemţeni N. Dăscălescu şi V. Mitrea – generali în Armata Regală Română
The tragical fate of two villagers from Neamt: N. Dăscălescu and V. Mitrea – generals in Romanian Royal Army

Eugen SITEANU
Ştiinţa, tehnica şi arta militară în prima jumătate a secolului al XX-lea
Science, technology and military art in the first half of the 20th century

Eugen GAGEA
Aradul, cetate a Marii Uniri
Arad, a city of the Great Union

Romulus-Dan BUSNEA
File de istorie locală: Slănic-Moldova
Some pages of local history: Slănic-Moldova

Lucica NICULAE
Determinismul în istoria cercetărilor geografice
Determinism in the history of geographical research

Petru ROTARU
Polinomul caracteristic al unei matrice în raport cu altă matrice
The characteristic polynom of a matrix in relation to another matrix

Ioana-Alexandra MUREȘAN
Fărșancul în Banatul montan – privire de ansamblu
The mountain region Fărșanc fromBanat – an overview

SECȚIUNEA PENTRU TINERET „DINTRE SUTE DE CATARGE…”
YOUTH SECTION “AMONG HUNDREDS OF FLAGPOLES…”

Mara STAMATE, Rareş STAMATE
Stil și perspectivă în concepţia arhitectului Albert Galleron
Style and perspective within the conception of the architect Albert Galleron

Ana CERNAT
Instituţiile Uniunii Europene – Parlamentul European
European Union institutions – The European Parliament

Alexandra GHICAJANU, Alexandru MURGU, Damaris-Diandra DRAGOMIR
Construcţia identităţii româneşti în viziunea sociologului Dimitrie Gusti
The forming of the Romanian identity in the vision of the sociologist Dimitrie Gusti

Mădălina STAN, Emilia AURICĂ
Inginerul Elie Radu şi drumul de fier de pe Valea Trotuşului
The engineer Elie Radu and the iron road on the Trotuș Valley

Corina-Roberta STAN
George Bacovia, un simbol al poeziei româneşti
George Bacovia, a symbol of Romanian poetry

Diana MOCONDOREANU, Silviu ARITON
Pasiune dincolo de hotar: Cantonul – muzeu de la Ghimeş
Passion beyond borders: the canton-museum in Ghimeș

Laura ALBU
Dialectica sacru-profan în romanul Nouăsprezece trandafiri, de Mircea Eliade
The dialectics sacred-profane within Mircea Eliade’s “Nineteen roses”

Bianca BILIBOC, Ionuț LUPAȘ
Emil Rebreanu – o graniță între datorie și conștiință
A border between duty and conscience

CRONICA

Lavinia MISĂILĂ
Manifestări culturale
Cultural events

Lavinia MISĂILĂ
Mai aproape de natură
Closer to the nature

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII

Gilles BARDY
Pavel Petroman, Personalitate şi educaţie, (Colecţia Excelsior, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2014)
Pavel Petroman: “Personality and education”, (Excelsior Collection, Gutenberg Univers Publishing, Arad, 2014)

Viorela-Valentina DIMA
Gleb Drăgan (coordonator) – Ingineri români: Dicționar Enciclopedic
Gleb Drăgan (Coordinator) – Romanian Engineers: Encyclopedic Dictionary

Corneliu RUSSU
Macromodelul economiei româniei utilizând analiza şi tabelele intrări-ieşiri, autor dr. ing. Viorel Gaftea
“Romanian economy macromodel using analysis and input-output tables”, author dr. ing. Viorel Gaftea

Silvia MUNTEANU
Coordonate ale identităţii naţionale în publicistica lui Mihai Eminescu. Context românesc şi context european, de Adrian-Gelu Jicu
Elements of National Identity in Mihai Eminescu’s Journalism. Romanian context and European context

Mărioara CĂLUGĂRU
Jurnal de cărți… și din cărți…
Journal of books… and from the books

Ion MUNTEANU
De la bunici la strănepoţi. Tradiţii şi obiceiuri de pe Valea Trotuşului, de Silvia-Maria Munteanu și Lavinia Misăilă
From Grandparents to grandchildren. Traditions and customs from Trotuș Valley

Tudor PERFIL
Vasile Balercă – Principalele simboluri naţionale ale românilor (Editura Magic Print, Onești, 2014)
Vasile Balercă – “The main national symbols of Romanian people”

Lasă un răspuns