Nr. 2 / 2013

postat în: Arhiva 0

Nr. 2 / 2013

REDACȚIA

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Simpozionul
„DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI – IN MEMORIAM”

Symposium
„DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI – IN MEMORIAM”

 

Acad. Gleb DRĂGAN
Cunoaşterea şi filozofia culturii
The knowledge and philosophy of culture

Dumitru MURARIU
Rezultatele ştiinţifice ale primei expediţii româneşti în Somalia
The scientific results of the first Romanian expedition in Somalia

Lavinia MISĂILĂ, Magda STAVINSCHI
Natura şi muzica în familia Ghika-Comăneşti
The nature and the music in Ghika-Comăneşti family

Petre COLĂCEL
„O espediţie română în Africa”
“A Romanian expedition in Africa”

Dragoş MATEI
Pe urmele lui Samuel Teleki de Szek (1845–1916)
On the steps of Samuel Teleki de Szek (1845–1916)

STUDII ȘI COMUNICĂRI
STUDIES AND COMMUNICATIONS

Acad. Păun Ion OTIMAN
Aurel Lup: 40 de ani de agricultură socialistă în Dobrogea
Aurel Lup: 40 years of socialist agriculture in Dobrogea

Ştefan IANCU
Societatea informaţională – societatea cunoaşterii sau societate parţial informatizată?
Informational society–-a society of knowledge or a partially informed society

Aurel ARDELEAN
Contribuţia lui Vasile Goldiş la apărarea fiinţei naţionale – 95 de ani de la realizarea Marii Uniri
Vasile Goldiş and his contribution in defending our national essence – 95 years after the Great Union

Elena Mihaela PRISACARIU
Parohia Sf. Spiridon în anii ‘30–‘40 ai secolului al XX-lea
St. Spiridon Parish during the years 30–40 of the 20th century

Petriţa BÎLBÎE
Semnificaţii culturale ale obiceiului tradiţional „Jocul Ursului”, pe Valea Trotuşului Superior
The cultural significance of the traditional custom “The Bear Play” in the Upper Trotuş Vally

Simona STOICA
Aspecte ale modelului cultural aplicat: comunitatea ţărănească din Asău, Valea Trotuşului Superior
Aspects of the applied cultural model: the rural community from Asău, Upper Trotuş Valle

Ecaterina RAŢĂ
Tradiţie şi folclor pe Valea Trotuşului
Tradition and folklore on the Trotuş Valley

Andra Oana V. BĂLĂCEANU
Creşterea populaţiei globale şi impactul asupra mediului
The growth of the global population and its impact on nature

Mirela Lidia DUŢESCU
Viziunea tradiţională în arhitectura românească – casa ţărănească
The original vision of Romanian architecture – the rural house

Gheorhe ȘCHIOPU
Aspecte ale electrificării zonei Comănești
Aspects regarding the electrification in Comănești area

Antonia Maria MERA
Procesul de creaţie în folclor şi dezvoltarea creaţiei populare
The creational process of folklore and the enrichment of rural creations

Ion MUNTEANU
Păstrarea identităţii prin nume în contextul globalizării
The preservation of identity through name in the context of globalization

Silvia MUNTEANU
Drumul spre centru în Şarpele de Mircea Eliade. O interpretare mitanalitică
The way to the centre in “The snake” by Mircea Eliade, a myth-analitical interpretation

Cristina PUIU
Rolul plantelor medicinale în viața omului modern
The role of medicinal herbs in modern man’s life

Oana‑Maria BUHOSU
Arta de a comunica
The art of communication

Simona CHIŞ
Nunta în literatura română
Wedding in Romanian literature

Cristina‑Ramona TUDOSĂ
Aplicaţia metodei apreciative în domeniul medical
The application of the appreciative method in the medical field

Violeta‑Mariana GRIGORICĂ
Discursul de dincolo de text
The speech that lies behind the text

Georgeta LEPĂDAT, Jeni CONDEI‑VIZITIU
Ultimii lăutari autentici din cetate
The last authentic bards of the citadel

Nataşa MAXIM
Corin Braga – Master of puppets
Corina Braga – Master of puppets

Iuliana OICĂ
Toate cerând brevet la nemurire… spre o poetică a nesfârşitului la Eminescu
They all ask for the brevet of immortality… towards the poetry of the endless in Eminescu’ work

Iuliana OICĂ
Un alt Caragiale: publicistul
A different Caragiale: the publicist

Ramona PLEŞCĂU
Nora şi Jocul Ielelor, „cocniri” dramatice la nivelul ideilor
The dauther-in-law and the iele’s game, dramatic “collisions” in field of ideas

Victoria POPA, Elisabeta STAN
Poluarea apelor marine costiere la litoralul românesc al Mării Negre şi fenomenul de eutrofizare – cauze, efecte
The pollution of the coastal seas of the Black Sea and the process of eutrophication – causes and effects

Tincuţa RACHERU
Coincidentia oppositorum în teatrul de idei (Camil Petrescu și Henrik Ibsen)
Coincidentia oppositorum in the theatre of ideas (Camil Petrescu and Henrik Ibsen)

RoxanaElena ONIGA
Personajul literar
The literary character

AlexandrinaAmalia STER
Potenţialul economic al florei din Depresiunea Dărmăneşti
The economical potential of the fauna in Dărmăneşti basin

DIDACTICA
DIDACTICALLY

Mariana LUCAŞ
Consilierea elevilor cu dificultăţi de învăţare
The counseling of students with learning difficulties

Carmen AVGANŢI
Pledoarie pentru copac – „ECO SCHOOLS”
A plea for a tre – “ECO SCHOOLS”

Oana Andra BALACEANU
Educaţia ecologică formală şi importanţa ei pentru dezvoltarea durabilă
A formal ecological education and its importance for durable growth

Marilena CĂLIN
Exemple de activități extrașcolare și extraccuriculare desfăşurate în cadrul programului educaţional „şcoala altfel”
Examples of outer school and extracurricular activities conducted during the educational program “A different type of school”

Gabriela CANEA
„Actorul viitorului meu” – proiect Comenius parteneriat școlar multilateral
“The actor of my future” – Comenius project, multilateral school partnership

Iulia ISTRATE
Managementul reuşitei şcolare
The management of the school success

Mirela DUMITRESCU
Educaţia ecologică la vârsta preşcolară
Ecological education in kindergarden

Viorica BARBU
Educarea unei atitudini pozitive faţă de mediu prin activităţile desfăşurate în grădiniţă
The forming of a positive attitude towards the environment through gardening activities

VARIA
VARIA

Pompiliu MANEA
Maria Cebotari
Maria Cebotari

George V. GRIGORE
Istoria şi filosofia unei arme – Falx Dacica sau Coasa Morţii
The history and philosophy of a weapon – Falx Dacica or Scythe of Death

Petru ROTARU
Pornind de la o problemă de concurs
Beginning from a contest problem

Nicolae CIOCAN
Șahul ca mijloc de educație
Chess as a mean of education

Narcis JITARU
Uniunea Europeană – o uniune a științei și tehnologiei mondiale
European Union – a union of global science and technology

Eugenia BOTEANU
Năluca
The fantasm

CRONICA
CRONICA

Lavinia MISĂILĂ
Manifestări culturale
Cultural events

Lavinia MISĂILĂ
Expoziția fotografică: „Din moși – strămoși. Tradiții și cultură pe Valea Trotușului”
Photografic Exhibition

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
EDITORIAL SIGNAL, BOOK REVIEWS

Silvia MUNTEANU
Pompiliu Manea, Peregrin pe cinci continente
Pompiliu Manea: Pilgrim of five continents

Elena-Mihaela PRISACARIU
Maria Trandafir: Românce remarcabile mai ales în cercectare şi în formare profesională
Maria Trandafir: Remarkable Romanian women, especially in the field of research and personal carrier development

Lavinia MISĂILĂ
Romulus‑Dan Busnea: Povestea unui colț de rai Slănic-Moldova
Romulus‑Dan Busnea: The story of a heavenly corner Slanic-Moldova 

Lasă un răspuns